REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZOWEJ

 

Rozdział I
KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej.
3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą podstawowych praw ucznia, takich jak:
4.1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
4.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4.3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
4.4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
4.5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.
5. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.
6. Samorząd Uczniowski w szczególności:
6.1. wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły;
6.2. korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom szkoły;
6.3. współdziała z innymi samorządami uczniowskimi na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju.

Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1 . Organami Samorządu są:
1.1. zebranie wszystkich uczniów szkoły, których reprezentantem jest Walne Zebranie Uczniów;
1.2. przewodniczący Samorządu;
1.3. Rada Samorządu;
1.4. komisje stałe i doraźne.

2. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
2.1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
2.1.1. uchwala Regulamin SU,
2.1.2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
2.1.3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
2.1.4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
2.1.5. informuje o prawach i obowiązkach ucznia,
2.1.6. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
2.1.7. kieruje bieżącą pracą Samorządu.
2.2. Przewodniczący Szkoły:
2.2.1.kieruje pracą Rady SU,
2.2.2. reprezentuje Radę przed organami szkoły,
2.2.3. reprezentuje szkołę w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,
2.2.4. podpisuje uchwały Rady SU,
2.2.5. odpowiada za realizację uchwał SU.

Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego:
1.1. Kandydatów do Rady Samorządu zgłaszają Samorządy Klasowe,
1.2. Każda klasa IV - VIII typuje trzech kandydatów,
1.3. Każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej 2/3 uczniów klasy,
1.4. Kandydat musi spełniać następujące warunki:
1.4.1. osiągać co najmniej oceny dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania,
1.4.2. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
1.4.3. dostarczy w terminie komisji wyborczej pisemną autocharakterystykę ze swoim programem wyborczym.
1.5. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
1.6. Wybory odbywają się najpóźniej w ostatnim tygodniu września.
1.7. W celu przeprowadzenia wyborów opiekun SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 3 uczniów.
1.8. Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
1.9. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata, znaczka X.
1.10. Przewodniczącym Szkoły zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
1.11. Kadencja Rady SU trwa 1 rok.
1.12. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
1.13. Kampania wyborcza kandydatów do Rady SU nie może zakłócać pracy szkoły.

Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada Samorządu typuje spośród nauczycieli kandydatów.
2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
3. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej w głosowaniu równym, tajny i powszechnym.
4. Wybory odbywają się w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.
5. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
6. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie SU w realizowaniu jego zadań.

Rozdział V
DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Regulamin SU;
2. Zeszyt protokołów Rady SU;
3. Roczny plan pracy Rady SU.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie decyzje Rady SU podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
3. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
4. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez opiekuna Samorządu oraz Dyrektora Szkoły.
5. Zebranie Rady SU zwołuje opiekun SU.
6. Zebrania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca , zaś w sprawach pilnych na bieżąco.